Práva a povinnosti zdravotnického personálu

Povinnosti zdravotnických pracovníků

  • poskytovat zdravotní služby, ke kterým získal odbornou nebo specializovanou způsobilost, v rozsahu odpovídajícím jeho způsobilosti a zdravotnímu stavu pacienta,
  • poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni,
  • řídit se etickými principy,
  • poskytovat neprodleně odbornou první pomoc každému, jestliže by bez této pomoci byl ohrožen jeho život nebo vážně ohroženo zdraví a není-li pomoc včas dosažitelná obvyklým způsobem, a zajistit mu podle potřeby poskytnutí zdravotních služeb,
  • zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.

Zdravotnický pracovník má právo:

  • získat od pacienta informace o tom, že pacient, kterému má poskytovat zdravotní služby, je nosičem infekční nemoci,
  • získat od pacienta informace o dalších závažných skutečnostech týkajících se pacientova zdravotního stavu,
  • neposkytnout zdravotní služby v případě, že by došlo při jejich poskytování k přímému ohrožení jeho života nebo k vážnému ohrožení jeho zdraví.
  • odmítnout poskytnutí zdravotních služeb pacientovi v případě, že by jejich poskytnutí odporovalo jeho svědomí nebo náboženskému vyznání,
  • vyžadovat po pacientovi prokázání totožnosti občanským průkazem s právem odmítnout léčbu, pokud pacient odmítne prokázat svou totožnost a nejde o neodkladnou péči.