Stížnosti

V souladu se zákonem 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejích poskytování lze proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami podat stížnost.

 • Stížnost lze podat písemně, ústně nebo elektronicky
 • Stížnost je oprávněn podávat
  • Pacient
  • Zákonný zástupce
  • Osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
  • Osoba zmocněná pacientem
 • Podacím místem pro podání stížnosti je sekretariát PP7
 • Osobně, ústně či písemně lze podat stížnost přímo v kanceláři sekretariátu PP7 (6. NP budovy) a to na základě potvrzení o převzetí stížnosti
  • Ústní stížnosti sepíše provozní manažer nebo zástupce provozního manažera, písemný záznam a dále je se stížností nakládáno jako s písemnou
  • Elektronicky lze stížnost podat na sekretariat@pp7.cz nebo datovou schránkou zp1k2dow. Stížnost podaná elektronicky musí mít náležitosti písemné stížnosti, zejména uvedeného jména a poštovní adresy stěžovatele (nebo jiný údaj zvolený pro způsob komunikace). S takto přijatou stížností se dále nakládá jako s písemnou stížností. Bez doplnění jména či poštovní adresy stěžovatele je se stížností nakládáno jako s anonymní.
  • V případě telefonických stížností, vyzve zaměstnanec, který hovor přijal, stěžovatele k podání písemné, či elektronické stížnosti. Písemný záznam o podání telefonické stížnosti se nepořizuje
 • Provozní manažer nebo zástupce provozního manažera jsou povinni ve lhůtě do pěti pracovních dnů po obdržení stížnosti písemně potvrdit přijetí stížnosti stěžovateli a informovat ho o zákonné lhůtě vyřízení stížnosti