Práva a povinnosti pacientů

Pacient má při poskytování zdravotních služeb právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči, prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky, zejména pak má právo:

 • na úctu, důstojné zacházení a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb;
 • znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují;
 • získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického a terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení, má být náležitě informován o případných rizikách, která jsou s uvedeným postupem spojena. Pokud existuje více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo;
 • vzdát se podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě může určit, které osobě má být podána. Záznam o vzdání se podání informace o zdravotním stavu a určení osoby, které má být informace o zdravotním stavu podána, je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi. Pacient se nemůže vzdát podání jde-li o informaci, že pacient trpí infekční nemocí nebo jinou nemocí, v souvislosti, s níž může ohrozit zdraví nebo život jiných osob;
 • odmítnout léčbu (v rozsahu, který povoluje zákon) a má být současně informován o zdravotních důsledcích takového rozhodnutí;
 • očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případech počítačového zpracování;
 • očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou mu k dispozici;
 • na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu, které je nutné podložit písemným vědomým souhlasem pacienta. Pacient může kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu, z experimentu odstoupit, když byl poučen o případných zdravotních důsledcích takového rozhodnutí;
 • v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony.

Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo:

 • vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby;
 • na přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou;
 • na přítomnost opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí;
 • být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady;
 • nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené, pořizovat si výpisy nebo kopie; vyžádat si zprávu o poskytnutých zdravotních službách;
 • podat stížnost na průběh poskytování zdravotních služeb;

Pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémyzapříčiněnými zdravotními důvody má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou.

Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem(vodící pes nebo asistenční pes), má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe při ambulantním vyšetření.

Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen (§ 41, zákon 372/2011 Sb.):

 • dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas;
 • pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb;
 • řídit se ordinačními hodinami a vnitřním řádem zdravotnického pracoviště;
 • nepožívat před/během vyšetření alkohol nebo jiné návykové látky;
 • prokázat svou totožnost občanským průkazem, jestliže o to poskytovatel nebo zdravotnický pracovník, jehož prostřednictvím poskytovatel poskytuje pacientovi zdravotní služby, požádá;
 • uhradit Poliklinice Prahy 7 cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem;
 • zajistit si tlumočení do českého jazyka vlastními silami a na vlastní náklady, pokud nerozumí českému jazyku;
 • řádně se omlouvat z objednaných termínů, jakmile se dozví o skutečnosti, že se nebude moci na plánované vyšetření dostavit;
 • řádně se omlouvat z objednaných termínů, jakmile se dozví o skutečnosti, že se nebude moci na plánované vyšetření dostavit;
   
 • v případě pravidelně poskytované fyzioterapie či psychoterapie, se řádně omluvit z objednaného termínu, jakmile se dozví o skutečnosti, že se nebude moci na termín terapie dostavit, a to 24 hodin předem. Pokud se pacient bez omluvy a bez řádného zdůvodnění nedostaví v termínu objednání, nemusí mu být nabídnut další termín terapie a může být požádán o náhradu škody, která PP7 vznikla v souvislosti s tím, že se pacient nedostavil do ambulance. Výše smluvní pokuty se rovná ceně vyšetření/terapie, kterou by si PP7 vyúčtovala k úhradě u příslušné zdravotní pojišťovny. Pacient bude o této skutečnosti poučen při zahájení poskytování péče a toto stvrdí svým podpisem informovaného souhlasu.